การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 19/06/2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม 5021 อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมีนางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Database System หรือ ICDS) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการนำส่งข้อมูล การสืบค้น การติดตามประมวลผล และการนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ของสำนักงาน กสทช. ทั้งในระดับสายงานและระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


Page-ICDS.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000308
จำนวนผู้เข้าชม
0123456