คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

วันที่บันทึก : 16/02/2553
 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)

วัตถุประสงค์ และหน้าที่หลักของ สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)
1. หน่วยธุรการประจำคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
          โดยปกติแล้วการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสองรายจะต้องเจรจาตกลงรายละเอียดและ เงื่อนไขกันเอง เนื่องจากในการใช้และเชื่อมต่อนั้น มีประเด็นทางเทคนิค ทางการเงิน และข้อกฎหมายที่ค่อนข้างลงรายละเอียดที่ผู้ประกอบการจะต้องเจรจาตกลงกันเอง อย่างไรก็ตามการที่จะหาข้อยุติและตกลงกันได้โดยคู่เจรจากันเองนั้นเป็น เรื่องยากและจากประสบการณ์ในประเทศต่างๆ การเจรจาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้โดยง่าย

          ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมในหลายประเทศ จึงได้สร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทขึ้น เพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยและวินิจฉัยชี้ขาดหาข้อสรุปใน การเจรจาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งบุคคลากรในกระบวนการระงับข้อพิพาทจะเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์ และทางกฎหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจรจาและการทำสัญญาการใช้และการเชื่อมต่อโครง ข่ายโทรคมนาคม

          กสทช. ได้เล็งเห็นประเด็นที่กล่าวข้างต้น จึงได้จัดตั้งสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)ขึ้น และมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประสานงานคู่กรณีในกระบวนการระงับข้อพิพาท รวมทั้งการจัดพิมพ์เผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกิดประสิทธิภาพสูง สุด

2. ภาระกิจด้านวิชาการ
          กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ต้องมีการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ของตลาดอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ องค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย

          กสทช. จึงได้มอบหมายภาระกิจในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ กฎ ระเบียบด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอีกภาระกิจหนึ่งที่ สำคัญตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อให้ สชท.มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ดังนี้
               2.1 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย
               2.2 เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
               2.3 เพื่อติดตาม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการอันเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

3. ภาระกิจด้านการกลั่นกรองข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000287
จำนวนผู้เข้าชม
0123456