รายงานประจำปี

สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่ผ่านที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2567
สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่เข้าที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2567 สรุปเป็นรายเดือน
สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่ผ่านที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2566
สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่เข้าที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2566 สรุปเป็นรายเดือน
สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่ผ่านที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2565
สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่เข้าที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2565 สรุปเป็นรายเดือน
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2006
ในการสร้างการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานกำกับ ดูแลกิจการโทรคมนาคมทั่วโลกให้ความสำคัญ
Annual Report 2008
ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
Annual Report 2007
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำกับดูแลการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ ประกอบการโทรคมนาคมทุกประเภท
Annual Report 2009
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย มีการดำเนินการไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง หากมองในมิติของจำนวนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่แนวโน้มจะมีการใช้บริการมากขึ้น
Annual Report 2006 (ENG)
In order to create a competitive environment under the free and fair basis and also create good governance in regulating the telecommunication industry, the issue of access to and interconnection of telecommunication network is considered as one of the most important issues that need to be focused by the regulatory agencies.
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000773
จำนวนผู้เข้าชม
0123456