บทความด้านวิชาการ

บทความเรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก
บทความเรื่อง นโยบายการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
บทความเรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
บทความการใช้และเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก เดิมทีนั้นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของ
บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของการบริการอย่าทั่วถึง (Universal Service - US) และการเข้าถึงอย่างทั่งถึง (Universal Access - UA)
บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน โครงข่ายโทรคมนาคมได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมในหลายๆประเทศได้มีการนำบริการต่างๆ
บทความเรื่อง การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ใครใช้ ใครได้
ปัจจุบันการให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการเช่าช่องสัญญาณสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่ต้องการจะให้บริการ หรือจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “ผู้ประกอบการ” นั้น จำเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการโทรคมนาคมได้ และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หากผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ “มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง” ผู้ประกอบการจะต้องยินยอมให้ “ผู้ประกอบการรายอื่น” เข้าใช้โครงข่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดด้วยเช่นกันหรือที่ตามกฎหมายใช้คำว่า “การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” นั่นเอง
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่วิธีการ Pure LRIC
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่วิธีการ Pure LRIC ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป
รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
คำสั่ง กสทช. ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏบัติหน้าที่ อาศัพอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งประราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกิบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการกกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การประชุมเฉพาะกลุ่มครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการคำนวณและแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยวิธีการ Pure LRIC
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการคำนวณและแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยวิธีการ Pure LRIC ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยมีนางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป
การอบรมพัฒนาองค์ความรู้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการเกิดฟ้าผ่า ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กสทช. ได้เข้าอบรมพัฒนาองค์ความรู้สนามแม่แหล็กไฟฟ้า และการเกิดฟ้าผ่า และความเกี่ยวโยงกับเครื่อง อุปกรณ์ และโครงข่ายโทรคมนาคม ณ สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย สำนักงาน กสทช. อาคารมนริริน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม มอบหมายให้ที่ปรึกษาสำนักงาน กสทช. รศ. ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษและทีมงาน เป็นผู้บรรยาย
การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. (ชท. และ ปท.1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานที่ประชุม นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงฯ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001: 2015)
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย สำนักงาน กสทช. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001: 2015) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. (ทค.) เป็นประธานที่ประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่ เกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการ
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้วยวิธีการ Pure LRIC
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 4 เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC
วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 4 เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน ประชุมผ่านทาง Video Conferrence.
การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. (ทค.) เป็นประธานที่ประชุมระหว่าง ชท. จท. และ ถท. เกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เพื่อความรอบคอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป.
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC
วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างพนักงานของสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่สนใจผ่านช่องทาง ZOOM Video Conference.
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย กรุงเทพมหานคร
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย กรุงเทพมหานคร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2564 และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. 2564
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ณ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธาน และสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ภายในจังหวัดภูเก็ต
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
การประชุมและตรวจเยี่ยมบริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วนำแสง ณ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
การประชุมและตรวจเยี่ยมบริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วนำแสง ณ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 5021 อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
การประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานกิจการโทรคมนาคม เพื่อกำหนดนโยบายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2566
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2566
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ณ อำเภอเกาะสุมย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร กรุงเทพมหานคร
การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม 5021 อาคารหอประชุม ชั้น 2
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 2 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล
จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 2 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม
การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000972
จำนวนผู้เข้าชม
0123456