ประวัติความเป็นมาของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)

วันที่บันทึก : 16/02/2553

ประวัติและความเป็นมาของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)
 

     ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นั้น ประกาศดังกล่าวได้ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหลายประการ เช่น การออกหลักเกณฑ์ในรายละเอียด การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อ ๕๙ แห่งประกาศ กสทช. ดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้งหน่วยธุรการประจำคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการรับเรื่องและประสานงานกับคู่กรณีในกระบวนการระงับข้อพิพาท พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

     นอกจากนี้ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งภาระหน้าที่เร่งด่วนประการหนึ่ง คือ การจัดตั้งสำนักที่มีความเป็นกลาง เพื่อเป็นหน่วยธุรการให้แก่คณะกรรมการระงับข้อพิพาท และเพื่อเป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เนื่องจากการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางหลายด้าน ทั้งในด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม และกฎหมายโทรคมนาคม

     ดังนั้นจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยธุรการประจำคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทขึ้น และเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นกลาง เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้ปรับสถานะเป็นกลุ่มภารกิจด้านการใช้และเชื่อมต่อโทรคมนาคม โดยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่องการตั้งกลุ่มภารกิจ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000790
จำนวนผู้เข้าชม
0123456