การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

วันที่บันทึก : 19/06/2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้ร่วมประชุมหารือ ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น

Page.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000757
จำนวนผู้เข้าชม
0123456