การประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566

วันที่บันทึก : 22/03/2566

      วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานกิจการโทรคมนาคม เพื่อกำหนดนโยบายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดระยอง
โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธานการประชุม
      การประชุมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหารของสายงานกิจการโทรคมนาคม ร่วมหารือและระดมความคิดเห็นที่มีต่อสถิติเรื่องร้องเรียนและกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของปี 2565
กระบวนการยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค การพัฒนาฐานข้อมูลกลางและบูรณาการข้อมูลสถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับเสา สายสื่อสาร และท่อร้อยสาย รวมทั้งแนวทางการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างสำนักเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค รวมทั้งกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงได้รับในการใช้บริการโทรคมนาคม

01-vert-(2).jpg
10-2-(2).JPG

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000309
จำนวนผู้เข้าชม
0123456