การประชุมและตรวจเยี่ยมบริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วนำแสง ณ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

วันที่บันทึก : 25/08/2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายรัฐธีร์ รังสีกมลวัฒน์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญรักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น

01-vert.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000784
จำนวนผู้เข้าชม
0123456