Skip to main content
     
   
 
 
 
 
 
บันทึกโดย :สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายเลขโทรศัพท์ : 
วันที่บันทึก : 22/07/2011
 
พลเอก อนุสรณ์ เทพธาดา (General Anusorn Teptada)
 

                

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท


ประสบการณ์ทำงาน :

•  อาจารย์กองวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
•  อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
•  รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

•  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย

    ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

•  ผู้ช่วยเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด                                             

•  รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

•  เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
•  ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


การศึกษาและการฝึกอบรม :

                                                 

•  โรงเรียนเตรียมทหาร

•  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สำเร็จชั้นปีที่ 1)

•  ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า จาก วิทยาลัยการทหารแห่งรัฐเวอร์จิเนีย

    ประเทศสหรัฐอเมริกา (Virginia Military Institute)

•  ระดับปริญญาโททางวิศวกรรมไฟฟ้าจาก University of California, Berkeley

    และGeorgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 61
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 (วปรอ 4212)
•  หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารสื่อสาร
•  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร
•  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบกของสหรัฐฯ Fort Gordon, Georgia

•  โครงการฝึกอบรมเรื่องการระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

    สำหรับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

•   หลักสูตร Interconnection Master Class เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
    จัดโดย ICC (Inter Connect Communications) ณ กรุงบาธ  สหราชอาณาจักร