คู่มือการจัดทำข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Access Offer : RAO)

วันที่บันทึก : 12/10/2561

             คู่มือการจัดทำข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Access Offer : RAO) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 44 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ที่ระบุว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดทำและส่งข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเอกสารประกอบข้อเสนอดังกล่าวที่แสดงหลักการและวิธีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อสำนักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยให้นำส่งเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม”

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000106
จำนวนผู้เข้าชม
0123456