การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้านการแข่งขันและการโอนคลื่นความถี่ในตลาดกิจการโท

วันที่บันทึก : 19/02/2010

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้านการแข่งขันและการโอนคลื่นความถี่ในตลาดกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยที่ปรึกษา Gilbert+Tobin
          การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้านการแข่งขันและการโอนคลื่นความถี่ในตลาดกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย โดยที่ปรึกษา Gilbert+Tobin มีกำหนดการ ดังนี้

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000775
จำนวนผู้เข้าชม
0123456