กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ปี 2553

วันที่บันทึก : 02/09/2010

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ปี 2553

  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 เรื่อง Infrastructure Sharing ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรม Pull Man at King Power
  2. การฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการแข่งขันและการ โอนคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 4 โดยที่ปรึกษากฎหมาย Gilbert + Tobin ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2553 ณ โรงแรม Best Western Premier Signature เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  3. การฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)  ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 เรื่อง International Roaming and International Traffic Termination ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2553 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  4. การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นแก่สื่อมวลชน เรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล  (IP-Based Interconnection)  ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2553 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  5. การ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP-Based Interconnection) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม Hilton จังหวัดภูเก็ต
  6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยความร่วมมือระหว่างสำนัก งานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)  ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3 เรื่อง Satellite and Related Issues  ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000758
จำนวนผู้เข้าชม
0123456