โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

วันที่บันทึก : 22/09/2010

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
          จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง ต่าง ๆ อาทิเช่น Spectrum Transfer and Spectrum Trading , Efficient utilization of Spectrum, Designing a Competition Code on Telecommunications, Numbering in a Converged Environment , Implication on NGN Regulation, Infrastructure Sharing, Satellite and Related Issues, International Roaming และ Universal Service and Rural Broadband เป็นต้น
 
          ในปี พ.ศ. 2554 ที่จะถึงนี้ สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจึงได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อให้การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเกิดความต่อ เนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะได้จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแก่ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงาน กสทช.  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแลจากประเทศสมาชิก ITU โดยมีหัวข้อตัวอย่างในการบรรยายเช่น National Broadband Plan, Next Generation Access, Migration to Digital Society, NGN Technology/ IPV6, 3G, Quality of Service (QOS), Licensing renewal: Service and Spectrum และการบริหารจัดการกองทุน USO เป็นต้น โดยการบรรยายให้ความรู้ทั้งสามครั้งจะมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก ITU ที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมเข้า ร่วมฝึกอบรม
 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000084
จำนวนผู้เข้าชม
0123456