โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระงับข้อพิพาทด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทร

วันที่บันทึก : 22/09/2010

โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระงับข้อพิพาทด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
          โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับข้อพิพาทด้านการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้นจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กระบวนการระงับข้อพิพาท ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแก่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ พิพาทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจะมีการเชิญคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทชุดเดิมที่พ้นตำแหน่งตามวาระมา ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง ตั้งใหม่ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2554

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000151
จำนวนผู้เข้าชม
0123456