โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลที่ดีในกิจการโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 22/09/2010

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลที่ดีในกิจการโทรคมนาคม
          ในปี พ.ศ. 2554 นี้ สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้เตรียมดำเนินโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีในกิจการโทรคมนาคมในด้านหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ และแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีแต่ละประเภท รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าถึงบริการในกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. จำนวนรวมไม่เกิน 50 คน เพื่อเตรียมพร้อมด้านองค์ความรู้ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ และสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้         
 
          โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีในกิจการโทรคมนาคม มีเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาต การบริการอย่างทั่วถึง การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในยุคหลอมรวม เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจะคัด เลือกวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการฝึกอบรม

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000114
จำนวนผู้เข้าชม
0123456