โครงการศึกษาและปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

วันที่บันทึก : 22/09/2010

โครงการศึกษาและปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
          โครงการศึกษาและปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 นี้เป็นไปตามตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฯ ข้อ 122 ที่กำหนดให้ กสทช. จะต้องพิจารณาทบทวนบทบัญญัติในประกาศดังกล่าวทุก 5 ปีโดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องด้วย ทุกครั้งตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และดำเนินการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลกระทบการกำกับดูแลทุก ครั้ง โดยประกาศ กสทช. ฯ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา
  
          ในปี พ.ศ. 2554 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฯ จะบังคับใช้ครบ 5 ปี ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฯ ข้อ 122 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม โดยสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครง ข่ายโทรคมนาคมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000178
จำนวนผู้เข้าชม
0123456