โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคคลากรประจำสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 22/09/2010

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคคลากรประจำสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
          โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคคลากรประจำสถาบันการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความ รู้ความสามารถและเสริมสร้างทักษะในองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่หรือผลักดันให้ภารกิจของสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทร คมนาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และวิศวกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะประกอบไปด้วยการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือการจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนงาน และ Lunch Talk เป็นต้น

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000057
จำนวนผู้เข้าชม
0123456