อย่างไรเรียกว่าเกิดข้อพิพาท

วันที่บันทึก : 01/09/2010

อย่างไรเรียกว่าเกิดข้อพิพาท
          ทุกวันนี้ เมื่อกฏหมายได้กำหนดเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว ผู้รับใบอนุญาต จึงต้องเจรจาเพื่อขอให้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน เข้ากับเจ้าของโครงข่ายที่มีอยู่ในขณะนั้น แต่ในการเจรจาเชิงพาณิชย์นี้ มีหลายครั้งมักเกิดปัญหาที่ไม่สามารถตลงกันได้ ซึ่งเราจะถือว่าเกิดข้อพิพาทขึ้นก็ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตทั้งสองฝ่ายได้ พยายามเจรจากันอย่างสุจริตแล้ว

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000768
จำนวนผู้เข้าชม
0123456