แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

วันที่บันทึก : 12/10/2561

          เนื่องด้วยประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้องทำการส่งข้อมูลข้อมูลอัตราการเรียกสำเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้คณะกรรมการทุกไตรมาส นั้น
          เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทางสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย จึงขอเผยแพร่แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูล ดังนี้

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000101
จำนวนผู้เข้าชม
0123456