บทความเรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 19/02/2553

บทความเรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
          คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี โดยคู่มือการกำกับดูแลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้พื้นฐาน ทางวิชาการ ในเรื่องอัตราค่าบริการแก่หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรคมนาคม นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000283
จำนวนผู้เข้าชม
0123456