บทความเรื่อง นโยบายการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 19/02/2553

บทความเรื่อง นโยบายการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
          คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ที่ประสงค์จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรกำกับดูแลของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่จะวางกรอบแนวคิดการ เปิดเสรีส่งเสริมการแข่งขัน และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000789
จำนวนผู้เข้าชม
0123456