บทความเรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 19/02/2553

บทความเรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
          การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก เดิมทีนั้น ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย ฯลฯ เชื่อมต่อโครงข่ายของตนกับผู้ประกอบการที่อยู่ๆในพื้นที่ข้างเคียง หรื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นในต่างประเทศ

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000789
จำนวนผู้เข้าชม
0123456