การประชุมเฉพาะกลุ่มครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการคำนวณและแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยวิธีการ Pure LRIC

วันที่บันทึก : 02/10/2563

                  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการคำนวณและแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยวิธีการ Pure LRIC ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยมีนางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปPage3.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000766
จำนวนผู้เข้าชม
0123456