การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแล
ตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่วิธีการ Pure LRIC

วันที่บันทึก : 01/09/2563

                   วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่วิธีการ Pure LRIC ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป

Page-(2).jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000749
จำนวนผู้เข้าชม
0123456