บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง

วันที่บันทึก : 15/07/2553

บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง
          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของการบริการอย่าทั่วถึง (Universal Service - US) และการเข้าถึงอย่างทั่งถึง (Universal Access - UA) ในภาคกิจการโทรคมนาคม แนวคิดเหล่านี้สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
          การบริการอย่างทั่วถึง (Universal Service - US) คือนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมหรือรักษาให้แต่ละครัวเรื่อนมีการ เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ "อย่างทั่วถึง" วัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อทุกครัวเรือนหรือแทบทุกครัวเรือนไปยังโครงข่าย โทรคมนาคมสาธารณะ โดยทั่วไปมีชื่อเรียกว่า พันธะของการบริการอย่างทั่วถึง (Universal Service Obligation - USO)

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000305
จำนวนผู้เข้าชม
0123456