บทความการใช้และเชื่อมต่อ

วันที่บันทึก : 29/06/2553

บทความการใช้และเชื่อมต่อ
          การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก เดิมทีนั้นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย บรติชเทเลคอมของสหราชอาณาจักรเทเลียของประเทศสวีเดน หรือบริษัทเบลล์แห่งอเมริกาเหนือ เชื่อมต่อโครงข่ายของตนกับผู้ประกอบการที่อยู่ๆ ในพื้นที่ข้างเคียงหรือเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายของตนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นที่ ใช้บริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆได้ทั่วโลก

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0001158
จำนวนผู้เข้าชม
0123456