ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 22/06/2553

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
          หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสงค์จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านกำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมและพิมพ์เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในวงกว้างอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000738
จำนวนผู้เข้าชม
0123456