การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ

วันที่บันทึก : 29/06/2564

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2564 และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2564
และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม จิตสถา ศรีประเสริฐสุข เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ก่อนที่สำนักงาน กสทช. จะรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป


02-vert.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000295
จำนวนผู้เข้าชม
0123456