การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC

วันที่บันทึก : 03/03/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างพนักงานของสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่สนใจผ่านช่องทาง ZOOM Video Conference.

Page-workshop.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000529
จำนวนผู้เข้าชม
0123456