การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 4 เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC

วันที่บันทึก : 11/01/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 4 เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน ประชุมผ่านทาง Video Conferrence.

Page5-(1).jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000310
จำนวนผู้เข้าชม
0123456