การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้วยวิธีการ Pure LRIC

วันที่บันทึก : 17/11/2563

          วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้วยวิธีการ Pure LRIC ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรคมนาคมประจำที่และเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการ Pure LRIC เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป

NBTC-Pure-LRIC-Model_Focus-Group-3_12112020.pdf

Page4.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000781
จำนวนผู้เข้าชม
0123456