การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001: 2015)

วันที่บันทึก : 27/12/2561

              สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย สำนักงาน กสทช. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001: 2015) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1.PNG

2.PNG

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000772
จำนวนผู้เข้าชม
0123456