การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันที่บันทึก : 02/11/2563

             วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. (ชท. และ ปท.1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานที่ประชุม นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงฯ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
 

Page-(1).jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0001159
จำนวนผู้เข้าชม
0123456