คู่มือการจัดทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 04/02/2565

                    คู่มือการจัดทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม (ผู้รับใบอนุญาตฯ) ที่ได้นำส่งข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ข้อเสนอฯ) และข้อเสนอฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาฯ) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคหนึ่งของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อฯ) “ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดส่งสำเนาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้กับคณะกรรมการ พร้อมแจ้งรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ภายในสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้คู่สัญญาจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาให้ถ้อยคำก็ได้”

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000080
จำนวนผู้เข้าชม
0123456