Annual Report 2007

วันที่บันทึก : 21/06/2010

      การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำกับดูแลการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงข่ายขนาดใหญ่ กลางหรือเล็กต้องเชื่อมต่อกันได้ ขณะที่ผู้ประกอบการไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองนั้นจะต้องสามารถใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้เช่นกัน ซึ่งห้ามเลือกปฏิบัติจึงจะเป็นหลักประกันความยุติธรรม สำหรับการแข่งขันที่เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และความโปร่งใส รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000155
จำนวนผู้เข้าชม
0123456