Annual Report 2008

วันที่บันทึก : 21/06/2010

      ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นบทบาทของสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (สชท.) จึงเป็นหน่วยที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงของบริการโทรคมนาคมทุกประเภท

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000128
จำนวนผู้เข้าชม
0123456