Annual Report 2009

วันที่บันทึก : 06/10/2010

      การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย มีการดำเนินการไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง หากมองในมิติของจำนวนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แนวโน้มจะมีการใช้บริการมากขึ้น โดยคาดว่าผู้ใช้บริการ 1 คนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เลขหมาย รวมถึงแนวโน้มจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยคาดว่าผู้ใช้บริการ 1 คน จะมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เลขหมาย รวมถึงแนวโน้มการลงทุนในบริการโทรคมนาคมใหม่ๆ ยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มบทบาทของการใช้และเชื่อมต่อโทรคมนาคมให้มีความสำคัญมากขึ้น

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000158
จำนวนผู้เข้าชม
0123456