รายงานประจำปี 2006

วันที่บันทึก : 21/06/2010

      ในการสร้างการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานกำกับ ดูแลกิจการโทรคมนาคมทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากความเป็นจริงที่ว่า ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถที่จะสร้างโครงข่ายที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริกาาารทุกรายได้ ดังนั้นในตลาดโทรคมนาคมจึงต้องมีผู้ประกอบการหลายรายสร้างโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทั่วประเทศ และการที่จะทำให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบการทุกรายสามารถติดต่อกันได้ ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วต้นทุนในการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมยังเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการโทรคมนามคมอีกด้วย

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000060
จำนวนผู้เข้าชม
0123456